GYM 24

Lekce všeobecné sportovní průpravy pro děti

S lektorkou Evou Juklíčkovou

Hlavním přínosem je zdravý vývoj dětí, kdy pohyb je jednou ze základních životních potřeb.  Je prokázáno, že pohybové hry a tělesná cvičení významně působí na zdravý růst a vývoj dítěte, podporují rozvoj všech orgánů a tkání. Ukázalo se také, že dobře řízená pohybová činnost pomáhá rozvíjet kladné vlastnosti celé osobnosti dítěte, jako jsou samostatnost a sebeovládaní, pozornost a soustředění, pohotovost, odvaha k překonávaní překážek, vytrvalost a další. Pro zdraví dítěte není lhostejné, kdy se určitému pohybu naučí, jak pohyb vykonává a zda ho umí vhodně využívat při hře a v denním životě. Získané pohybové dovednosti jsou vkladem do budoucího života, především do formovaní aktivního přístupu k životu a k osobnímu zdraví. V neposlední řadě vytvářet si vztah k pohybu jako takovému, kde je důležité podpořit a cíleně vést dítě k pozitivnímu náhledu na aktivní pohyb, jakožto jeden ze základních předpokladů zdravého životního stylu.

Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další sportovní aktivity jedince.

Lekce pro děti 3-5 let – úterý 15.-16.h.

Cvičení pro malé děti je zaměřené na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Lekce jsou vedeny hravou formou. Děti se naučí základy sportovních her, gymnastických cviků, a cvičení na nářadí. Cvičení pomáhá k rozvoji pohybových dovedností i celé osobnosti. Děti se učí spolupracovat a fungovat ve skupině a prostoru tělocvičny, chápat a dodržovat pravidla. Využívám náčiní – air-track, žíněnky, lavičky, hrazdu, kruhy, bednu, kladinu atd. Na lekci si užijeme i hodně legrace a radosti z nově zvládnutých prvků.

Lekce pro děti 6-10 let – úterý 16.-17.h. a pátek 14.-15.h

Funkční trénink, díky němuž si děti zlepší držení těla, obratnost, získají lepší kondici, zdokonalí si techniku prováděných cviků. Při tréninku děti využívají váhu vlastního těla a různé nářadí (air-track, žíněnky, lavičky, hrazdu, kruhy, bednu, kladinu atd.) a procvičí tak celé tělo. Zohledním fyzické možnosti každého dítěte a pod jeho dozorem postupně přechází od základní k obtížnější variantě prováděného cviku. Proto je tento druh cvičení vhodný pro děti s odlišnou mírou fyzické zdatnosti.

Cvičení je zaměřeno pro starší děti, kteří se chtějí naučit základy gymnastiky, strečinku a pohybových her. Všestranně rozvíjíme pohybové schopnosti – rychlost, obratnost, vytrvalost, sílu. Cvičení je individuální, ve dvojicích nebo v celé skupině. Děti zažijí radost ze zdravého a pravidelného pohybu.

Aby došlo k dostatečným pohybovým pokrokům a osvojení si jednotlivých sportovních aktivit a nářadí, je ze zkušeností třeba,  aby děti tyto aktivity vykonávali pravidelně – minimálně dvakrát týdně.