Obchodní podmínky

MMA-PDY z.s., se sídlem Poděbrady, Budovcova, č.p. 429/16, PSČ 290 01, Česká republika, identifikační číslo: 22872035,DIČ: CZ22872035, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21455, provozovna Gym24. Na Valech 54, PSČ 290 01 Poděbrady, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.gym24.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MMA-PDY z.s., IČ:, 22872035,se sídlem Na Valech 54, PSČ 290 01 , identifikační číslo:22872035 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21455 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží a poskytování služeb v oblasti tělovýchovy, sportu a zdravého životního stylu, zejména služeb posilovny, různé druhy individuálních a skupinových cvičení, včetně služeb osobního trenéra (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.gym24.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1. Obchodní podmínky se vztahují: a) na kupující, kteří jsou v postavení spotřebitele, tj. na osoby, které při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující – spotřebitel“), a b) na kupující, kteří při uzavírání kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující – podnikatel“). Je-li dále používán pojem kupující, rozumí se jím jak kupující – spotřebitel, tak kupující – podnikatel.

1.2. Právní vztahy mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím se řídí: obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími příslušnými právními předpisy. 1.3. Právní vztahy mezi kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se řídí: obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že: obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné, a kupující odesláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že obchodní podmínky akceptuje.

1.5. Podmínky odchylné od obsahu obchodních podmínek je: možné si sjednat mezi stranami samostatně v rámci kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Obsah obchodních podmínek je: nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.[1] / Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek je: prodávající oprávněn měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní vztahy vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 2. Uživatelský účet 2.1. Na základě registrace je kupující oprávněn: přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání služeb a zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Kupující je povinen: uvádět v registraci i objednávce takové správné a pravdivé údaje, které umožňují vystavení platného daňového dokladu, záručního listu a řádné doručení objednaného zboží/poskytnutí služby prodávajícím. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je: zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací ke svému uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. 2.4. Kupující bere na vědomí že: uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo v jiných obdobných případech.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná na webovém rozhraní je:

informativního charakteru, není návrhem na uzavření kupní smlouvy, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Pro vlastnosti zboží/služeb nabízených na webovém rozhraní prodávajícího je: rozhodující technický popis zboží či služby, vyobrazení zboží má pouze ilustrativní charakter. Prodávající zajišťuje informační e-mail, při jejímž kontaktování budou kupujícímu poskytnuty bližší technické informace o zboží/službě a jejich vlastnostech. Informační email ve znění info@gym24.cz je možné kontaktovat kdykoli.

3.3. Předmětem kupní smlouvy je: podle obchodních podmínek koupě zboží/služeb s tím, že zbožím se rozumí to zboží, které se zobrazuje na webovém rozhraní prodávajícího a službou služba, která je specifikována a zobrazuje se na webovém rozhraní prodávajícího.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží/službě: zejména pak informace o kupní ceně jednotlivého druhu zboží či služby, uvedené včetně zákonné daně z přidané hodnoty v souladu s platnou právní úpravou. Nabídka zboží/služeb a k tomu příslušné kupní ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží/služby zobrazovaného na webovém rozhraní, a to zejména s ohledem na vyčerpání zásob zboží/omezení v poskytování služeb.

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o: nákladech spojených s dodáním zboží, tj. s jeho balením a dopravou, resp. nákladech s poskytnutím služby. Údaje o nákladech spojených s dodáním zboží/s poskytnutím služby se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží/využití služby. Pokud nelze náklady na dodání zboží/využití služby stanovit předem, mohou být kupujícímu dodatečně účtovány. Údaje jsou dále platné pouze po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu, a pouze v případech, kdy je zboží doručováno/služba poskytnuta na území České republiky.

3.6. Kupující objednává od prodávajícího zboží/službu, které: je uvedeno na internetových stránkách www.gym24.cz, a to prostřednictvím objednávkového formuláře, který kupujícímu umožňuje vybrat druh, množství zboží/služby a způsob úhrady kupní ceny za příslušné zboží/službu. Údaje v objednávce označené jako povinné je kupující povinen pravdivě vyplnit. Objednávkový formulář dále obsahuje informace o objednávaném zboží/službě, kupní ceně, včetně způsobu její úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží/možnosti využití služby, a o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží/využití služby (dále jen „objednávka“).

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno: zkontrolovat a v případě potřeby měnit uváděné údaje, které kupující do objednávky vložil, a to s ohledem na zjištění a opravení případných chyb vzniklých při zadávání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském rozhraní nebo na objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Proces objednávky je ukončen: potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Uskutečněním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží/poskytovanou službu v uvedeném množství.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn: s ohledem na charakter objednávky, zejména co se týká množství zboží, charakter služby, výše kupní ceny anebo předpokládaných nákladů na dodání zboží/služby, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky s tím, že kupující je povinen svou objednávku prodávajícímu neprodleně potvrdit.

3.10. Objednávka kupujícího se považuje: za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je povinen objednávku kupujícího – spotřebitele neprodleně, tj. nejpozději do následujícího pracovního dne, potvrdit na elektronickou adresu kupujícího, nebo se ve stejné lhůtě k objednávce jinak vyjádřit.

3.11. Kupující souhlasí s: použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje: dodat kupujícímu objednané zboží/službu a kupující se zavazuje toto zboží/službu od prodávajícího či od jiné, prodávajícím pověřené osoby, převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.13. Obsah kupní smlouvy je: možné měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

4. Cena zboží/služeb a platební podmínky

4.1. Cena zboží či služby je uvedena a hradí se: v české měně, tj. české koruně (CZK).

4.2. Cena zboží či služby je uvedena na: webovém rozhraní, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

4.3. Kupující může prodávajícímu uhradit: kupní cenu za zboží/službu a případné náklady spojené s dodáním zboží jedním z níže uvedených způsobů:

a) bezhotovostně bankovním převodem, nebo složením peněžních prostředků na účet prodávajícího uvedený v objednávce s tím, že kupující uvede jako variabilní symbol platby číslo jeho objednávky;

b) bezhotovostní úhradou prostřednictvím platební karty na místě;

c) bezhotovostní úhradou prostřednictvím on-line platební brány GoPay (platební karta, on-line bankovní převod);

d) pomocí karty MultiSport (pouze skupinové lekce a jednorázové vstupy!)

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit: prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytnutím služby ve smluvené výši s tím, že jestliže nebude možné tyto náklady stanovit předem, mohou být tyto náklady prodávajícím účtovány dodatečně. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží/poskytnutím služby.

4.5. Prodávající nepožaduje po kupujícím – spotřebiteli: zálohu na úhradu kupní ceny. Tímto ustanovením není dotčena případná povinnost kupujícího – spotřebitele uhradit kupní cenu předem podle ustanovení článku 5.8. Obchodních podmínek.

4.6. Kupní cena je splatná při: převzetí zboží/poskytnutí služby, a to v případě bezhotovostní úhrady prostřednictvím platební karty. V případě bezhotovostní platby převodem z účtu nebo složením peněžních prostředků na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

4.7. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v případě: bezhotovostní platby nebo složení peněžních prostředků na účet prodávajícího v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě platby prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží/čerpání služby okamžik provedení úhrady přes platební terminál, nebo přes platební bránu prodávajícího.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky ze strany kupujícího podle ustanovení čl. 3.9. obchodních podmínek, požadovat:

od kupujícího úhrady kupní ceny v plné výši, a to před odesláním zboží kupujícímu. S ohledem na způsob předání věci – zboží – či poskytnutí služby – kupujícímu ze strany prodávajícího, který vylučuje možnost prohlídky věci – zboží/služby – je vyloučena první věta ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

4.9. Případné slevy z kupní ceny zboží/služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu není možné: vzájemně kombinovat, ledaže by mezi kupujícím a prodávajícím bylo výslovně ujednáno jinak.

4.10. Prodávající za poskytnuté plnění vystaví a předá, případně odešle, daňový doklad – fakturu:

a) kupujícímu – spotřebiteli po zaplacení plné výše kupní ceny za objednané zboží/službu;

b) kupujícímu – podnikateli před zasláním zboží a před úhradou kupní ceny.

4.11. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty: Daňový doklad – fakturu předá prodávající kupujícímu buď přímo při osobním odběru zboží/poskytnutí služby, nebo mu jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Dodaní zboží/poskytnutí služby – podmínky

5.1. Způsoby dodání zboží/poskytnutí služby kupujícímu jsou následující:

a) osobní odběr zboží na adrese: Na Valech 54, Poděbrady 290 01, Česká republika

b) čerpání služby kupujícím v provozovně Prodávajícího.

5.2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno výslovně jinak, zavazuje se:

prodávající zajistit balení zboží podle zvyklostí; nejsou-li pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Shora uvedené se použije rovněž pro zboží, které je kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce (dále jen „zásilka“).

5.3. Způsob dodání zboží je: určen v kupní smlouvě. Nepřevezme-li kupující v souladu s kupní smlouvou zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, a případně za jeho uskladnění, s tím, že Prodávající je současně oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.4. Kupující si v souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje:

vlastnické právo ke zboží/službě, a to do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Jestliže nabude kupující vlastnické právo ke zboží/službě před jeho převzetím/čerpáním služby, má prodávající do odevzdání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím tohoto zboží/čerpáním služby.

5.5. Náklady na dodání objednaného zboží jsou uvedeny na: webovém rozhraní obchodu a jsou účtovány k tíži kupujícího. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady na dodání zboží.

6. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že: podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu;

c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, stejně jako zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím;

d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů zboží již není možné vrátit;

e) o poskytnutí služby, která již byla ze strany kupujícího čerpána.

6.2. Kromě případů uvedených v ustanovení článku 6.1. obchodních podmínek nebo v jiných případech, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel právo:

od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže je předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo několik částí zboží, počíná lhůta pro odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy plynout ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty kupujícího – spotřebitele k uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy postačí, bylo-li předmětné odstoupení v rámci shora uvedené lhůty Prodávajícímu ze strany kupujícího – spotřebitele prokazatelně odesláno.

6.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující – spotřebitel povinen: toto odstoupení oznámit prodávajícímu ve lhůtě podle ustanovení článku 6.2. obchodních podmínek, a to:

a) dopisem na adresu Na Valech 54, Poděbrady 290 01, Česká republika

b) e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou na webovém rozhraní obchodu.

6.4. Kupující může k odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Předmětné zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, je-li možné v původním obalu, a to do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího – spotřebitele od kupní smlouvy podle ustanovení § 1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta pro vrácení zboží zůstane zachována, jestliže v rámci této lhůty kupující – spotřebitel zboží prodávajícímu prokazatelně odešle.

6.6. Zboží kupující – spotřebitel vrátí v souladu s ustanovením čl. 6.5. obchodních podmínek osobně nebo poštovním balíkem na: adresu Na Valech 54, Poděbrady 290 01, Česká republika. Bude-li vracet kupující zboží prostřednictvím poštovního balíku, zajistí, aby vracené zboží bylo řádně zabezpečeno proti poškození nebo zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného balení nelze vrátit kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu v plné výši. Náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu v případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od kupní smlouvy nese kupující – spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1832 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Náklady na vrácení zboží odpovídají nákladům vynaloženým Prodávajícím na dodání tohoto zboží kupujícímu.

6.7. Prodávající je bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží ze strany kupujícího – spotřebitele oprávněn: provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

6.8. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele v souladu s obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy: vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli do 14 dnů, podle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele, které představují kupní cenu a náklady na dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo jinak prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal. 6.9. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí: vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Shora uvedené vrácení peněžních prostředků za dodání zboží se nevztahuje na případy osobního odběru zboží kupujícím – spotřebitelem.

6.10. Vrácení přijatých peněžních prostředků kupujícímu – spotřebiteli se uskuteční: stejným způsobem, jakým došlo k přijetí kupní ceny prodávajícím od kupujícího – spotřebitele, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu – spotřebiteli tyto peněžní prostředky již při vrácení zboží.

6.11. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že: nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, tedy kupující nese odpovědnost za to, jestliže vrácené zboží bude jinak poškozeno, jinak opotřebeno či částečně spotřebováno. Prodávajícímu poté vůči kupujícímu – spotřebiteli vzniká nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.12. Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn: kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího – spotřebitele přijal, anebo jiným způsobem na základě ujednání mezi smluvními stranami.

6.13. Pokud je společně se zbožím dodaném na základě kupní smlouvy, od které kupující – spotřebitel odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek: je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující – spotřebitel a Prodávající jinak.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí: příslušnými ustanoveními platné právní úpravy, zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925, ustanoveními § 2099 až § 2117 a ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

7.2. Věcí se v ustanoveních 7. článku obchodních podmínek rozumí: zboží, kterým je předmět koupě mezi prodávajícím a kupujícím, anebo službou poskytovanou kupujícímu.

7.3. Kupující je povinen při převzetí zboží: si jej pečlivě prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že: věc při převzetí nemá vady, tedy zejména za to, že věc v době převzetí:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly s tím, že jestliže chybí ujednání, pak má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci anebo na základě reklamy jimi prováděné;

b) se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, jakosti a provedení s tím, že jestliže není jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, nebo jinak pro účel obvyklý; a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že: vada byla již při převzetí zboží.

7.6. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, jestliže: kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu kupující sám způsobil.

7.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která: se vyskytne u nového zboží v době 24 měsíců, a u použitého zboží v době 12 měsíců. Záruka se vztahuje na vady, s ohledem na to, že věc, která je předmětem kupní smlouvy, má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

7.8. Kupující je v případě zjištění vady na dodaném zboží povinen: tuto vadu bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující neoznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Půjde-li o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

7.9. Kupující není oprávněn vůči prodávajícímu: uplatňovat práva z vadného plnění ohledně takové vady věci, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti zjistit již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího podle shora uvedeného naopak je dána, jestliže kupujícího výslovně ujistil ohledně této vady, že věc je bez vad.

7.10. Kupující není oprávněn uplatňovat jako vadu věci: následek takové skutečnosti, když se prokáže, že věc používal v rozporu s jeho účelem a návodem. Kupující je povinen se předem seznámit s návodem věci, který je k ní přiložen nebo si vyžádat od prodávajícího informace o věci, které je prodávající na žádost kupujícího povinen poskytnout.

7.11. Prodávající je povinen po provedení úhrady kupní ceny, vystavit: kupujícímu doklad o zakoupení zboží/služby, který slouží pro účely odpovědnosti prodávajícího za vady jako záruční list.

7.12. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje Kupující:

a) na adrese sídla prodávajícího,

b) nebo elektronickou poštou na adrese info@gym24.cz.

7.13. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje: okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží/při reklamování poskytované služby. Vracet reklamované zboží je možné na adrese sídla prodávajícího.

7.14. Jestliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo její součásti nebo poskytnutím náhradní služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od kupní smlouvy.

7.15. Podstatným porušením kupní smlouvy se rozumí: takové podstatné porušení povinnosti, o kterém porušující strana již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.16. Kupující při podstatném porušení kupní smlouvy sdělí prodávajícímu: jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit, ledaže by kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.17. Jestliže prodávající v přiměřené době vady neodstraní nebo neoznámí kupujícímu, že vady neodstraní: může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

7.18. Jestliže si Kupující v souladu s ustanovením článku 7.16. Obchodních podmínek nezvolí své právo včas, může uplatňovat práva z vadného plnění při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

7.19. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že: prodávající nemůže dodat kupujícímu – spotřebiteli novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc jinak opravit či poskytnout novou službu. Toto právo svědčí kupujícímu – spotřebiteli rovněž v případě, jestliže prodávající nezjedná nápravu vad v přiměřené době, nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu – spotřebiteli značné obtíže.

7.20. Jestliže je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo její součásti nebo poskytnutí nové služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.21. Dokud kupující neuplatní právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy: může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady je prodávající oprávněn odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.22. Jestliže prodávající vadu na zboží včas neodstraní nebo ji odmítne odstranit: může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Takto provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.23. Při dodání nového zboží ze strany prodávajícího vrátí kupující prodávajícímu a na jeho náklady zboží původně dodané.

7.24. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 2110 a ustanovení § 2111 Občanského zákoníku.

7.25. Pokud je společně se zbožím či službou dodanými na základě kupní smlouvy, od které kupující odstoupí, poskytnut ze strany prodávajícího dárek: je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

7.26. Dojde-li k výměně věci: začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. V případě výměny součásti věci, běží nová záruční doba jen ve vztahu k této součásti věci.

7.27. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že: věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na jejím obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.28. Záruční doba běží od: odevzdání zboží/poskytnutí služby kupujícímu.

7.29. Kupujícímu nesvědčí právo ze záruky za jakost, jestliže: vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost, ledaže by tuto vadu způsobil prodávající. 8. Ochrana osobních údajů 8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována: ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající dále prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou prodávajícím zneužity.

8.2. Kupující dobrovolně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o objednávkách kupujícího (dále jen „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely: realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Jestliže kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto ustanovení není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje: pravdivě a informovat prodávajícího o jejich případných změnách, a to při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávkách, především pro účely řádného dodání zboží a vystavení daňového dokladu. 8.5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu: avšak s tím, že kromě osob provádějících dopravu zboží kupujícímu a osob provádějících realizaci kupní smlouvy, nebudou osobní údaje ze strany prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu: deseti let a po uplynutí této doby bude provedena likvidace nosičů těchto osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.

8.7. Kupující potvrzuje, že: poskytnuté osobní údaje jsou správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že se kupující domnívá, že: prodávající nebo jiná oprávněná osoba provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo jinou oprávněnou osobu o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo jiná oprávněná osoba odstranili závadný stav. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo jiná oprávněná osoba neprodleně napraví tento závadný stav.

8.9. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost: informaci o zpracování jeho osobních údajů. Prodávající je oprávněn za toto poskytnutí požadovat od kupujícího přiměřenou náhradu nákladů nepřevyšujících náklady nezbytné na poskytnutí této informace kupujícímu. 9. Další práva a povinnosti smluvních stran, závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1. písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím:

elektronické adresy info@gym24.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě:

živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. V případě potřeby se může kupující obracet na shora uvedené správní úřady se svými stížnostmi.

9.4. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.5. Pokud právní vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo s uzavřením kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek:

pak si strany sjednávají, že tento právní vztah se bude řídit českým právním řádem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.6. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení kupujícího – spotřebitele od kupní smlouvy podle článku 6.4. obchodních podmínek.

9.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným: bude nahrazeno takovým ustanovením, jehož obsah se platnému ustanovení nejvíce přibližuje tak, aby byl zachován celkový smysl obchodních podmínek. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny nebo doplnění obchodních podmínek vždy vyžadují písemnou formu.

9.9. Obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti ke dni 1. 9. 2017.

9.10. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa sídla: Na Valech 54, Poděbrady 290 01, Česká republika

Adresa pro doručování písemností: Na Valech 54, Poděbrady 290 01, Česká republika

Adresa elektronické pošty: info@gym24.cz

Webové stránky: www.gym24.cz

Příloha č.1 – Vzorový formulář pro oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy OZNÁMENÍ KUPUJÍCÍHO O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY[2] podle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, v platném znění

Prodávající: MMA-PDY z.s., se sídlem Poděbrady, Budovcova, č.p. 429/16, PSČ 290 01, Česká republika, identifikační číslo: 22872035,DIČ: CZ22872035, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21455, provozovna Gym24. Na Valech 54, PSČ 290 01

Kupující – spotřebitel: jméno a příjmení / název: _____________________________ datum narození / IČ: __________________ bydliště / sídlo / místo podnikání: __________________________________ telefon: ____________________ e-mail: _____________________ Oznamuji prodávajícímu, že tímto využívám svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne _____________, na základě mé objednávky č. ____________ ze dne __________. Předmětem kupní smlouvy je koupě zboží, a to konkrétně: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ které jsem převzal/a dne ______________. Datum: ______________ Podpis kupujícího – spotřebitele: _____________________________ [1] Podle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku uvede podnikatel při použití elektronických prostředků údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít. [2] Kupující – spotřebitel vyplní formulář pouze v případě, že má v úmyslu odstoupit od kupní smlouvy podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.